Inspektor nadzoru robót elektrycznych - AVO technika Sp. z o. o. tel. 724-900-083.
DO GÓRY
Sklep

Nadzorowanie, zdawanie i kosztorysowanie

Nadzorowanie robót.  Świadczymy usługi inwestorskiego inspektora nadzoru budowlanego. Inwestor powołuje inspektora, który kontrolując pracę wykonawcy zapewnia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami w budownictwie. Powołując inspektora nadzoru inwestor ma pewność poprawności wykonania instalacji elektrycznej. Inspektor kontroluje prace instalacyjne co kilka dni. Po zakończeniu robót oraz w trakcie ich trwania dokonuje stosownych wpisów do dziennika budowy. Na zakończenie budowy, po wykonanych pomiarach elektrycznych inspektor wydaje normatywne oświadczenie elektryka, celem przekazania obiektu do użytkowania w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Podstawa prawna Art.-18, ust-2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) Wykonujemy:

 

  • Nadzorowanie inwestorskie, wpisy do dziennika budowy obiektu oraz PINB.
  • Normatywne oświadczenia elektryka, przekazanie do użytkowania oraz PINB.
  • Oświadczenia  dla ubezpieczycieli budynków  oraz zakładów energetycznych.
  • Projekty dla budynków jednorodzinnych, zagrodowych o kubaturze do 1000m3 
  • Projekty oświetlenia budynków jednorodzinnych oraz o kubaturze do 1000m3
  • Kosztorysowanie wedłóg katalogów nakładów rzeczowych na aplikacji Koma 5.

 

Projekty techniczne wykonujemy na oprogramowaniu Q-eletro, Q-cad, X-Change pdf editor, Corel oraz Inkscape. Projekty oświetlenia na programie Dia-Lux i Re-Lux. Podstawa prawna PN-HD 60364-4-41 zgodnie z przepisami IEC 61557 i PN-HD 60364-6-61. Pomiary wykonujemy w pomieszczeniach o łącznej kubaturze do 1000m3. Projekty techniczne wykonujemy na podstawie oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072). Kosztorysy instalacji elektrycznych wykonujemy na oprogramowaniu Koma 5. Dokument sporządzany jest na podstawie dokumentacji, przedmiaru prac oraz obmiaru powykonawczego. Podstawa prawna ustawa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r., poz.1389)., 3.  


AVO technika Sp. z o. o.KONTAKT:INFORMACJE:
NIP: 5272687686tel: +48-724-900-083KRS: 0000442810
TIN-VIES: PL5272687686tel: +48+22-119-38-89REGON: 146434509-00000
EORI: PL527268768600000mail: biuro@avo.com.plUmowa ramowa

© R. Rudnicki dla AVO technika Sp. z o. o.     
Script logo