Zadzwoń do nas
Wyszukiwarka

Subskrypcja:

Płatność i wysyłka:
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • U klienta
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 32Ogółem: 952590

Aparatura

  Przeglądy instalacji: 

Pomiary mocy, prądów oraz cos(φ). W obwodach elektrycznych prądu przemiennego występują trzy rodzaje mocy, czynna P, bierna Q, i pozorna S. Między końcem wektora mocy czynnej a mocy biernej powstaje wektor mocy pozornej tworząc trójkąt mocy z kątem φ. Cosinus tego kąta jest określany jako współczynnik mocy cos(φ). Zakłady energetyczne dla uproszczenia podają z kolei tangensφ, tg(φ). Zazwyczaj energetyka wymaga aby cos(φ) był większy od 0,9 lub tg(φ) był mniejszy od 0,4. Powyższa sytuacja wynika z faktu, że na pojemności - kondensatorze prąd wyprzedza się w stosunku do napięcia o kąt 90 [o], natomiast na indukcyjności - cewce prąd opóźnia się względem napięcia o kąt 90 [o]. Dla zmniejszenia szkodliwej mocy biernej indukcyjnej podłącza się kondensatory kompensacji mocy. Zakład nasz wykonuje badania  mocy, prądów, napięć oraz cos(φ).

Pomiary silników i transformatorów. Próby rezystancji silników o napięciu znamionowym do 1000[V] bada się napięciem 500[V] w temperaturze 75[0C]. Jeżeli temperatura jest mniejsza rezystancje uzwojeń zmniejsza się o współczynnik temperaturowy kt który podany jest w normie. Norma PN-E-04700 podaje, że wartość rezystancji izolacji zmierzona w temperaturze 75 C nie powinna być mniejsza niż wartość wynikająca ze wzoru Riz75=U/(100+10xS), gdzie U – napięcie znamionowe w [V] a S – moc pozorna w [MVA]. Współczynnik absorpcji DAR jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 60 sek. od momentu rozpoczęcia pomiarów (R60) do rezystancji zmierzonej po 15 sek. (R15). Stosunek ten nie powinien być mniejszy niż 1,5 – w temperaturze 20[oC], 1,4 – w temperaturze 40[oC], 1,3 – w temperaturze 60[oC]. Współczynnik polaryzacji PI jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 10 min. (R600) do rezystancji zmierzonej po 1 min. (R60). Wskaźnik polaryzacji PI (R600/R60) może być uznany za pozytywny, jeżeli uzyskane wartości wynoszą minimum 1,5 – dla uzwojeń klasy A, 2,0 – dla uzwojeń klasy B, 2,0 – dla uzwojeń klasy F, 2,0 – dla uzwojeń klasy H. Ponadto badaniu podlegają rezystancje cewek poszczególnych faz, gdzie różnica nie może przekroczyć 2[%] oraz prądy pobierane na biegu jałowym i przy obciążeniu. Badaniu podlega także moc pobierana przez silnik oraz jej współczynnik cos(φ). Transformatory elektryczne niskich napięć bada się na podstawie normy PN-EN IEC 61558. Zakres obejmuje sprawdzenie rezystancji izolacji uzwojeń R60, R600, współczynnika PI oraz DAR. Pomiary rezystancji poszczególnych cewek, przekładni transformatora, napięć UPRI oraz USEC oraz impedancji pętli zwarcia uzwojenia wtórnego w odniesieniu do zastosowanych zabezpieczeń.

Próby EVSE ładowarek samochodowych wallbox. Badania stacji ładowania aut elektrycznych przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego UDT. Do wniosku o przeprowadzenie badań wstępnych należy zgodnie z § 20. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dołączyć: m/in. zgodnie z p-5 "Protokoły pomiarów elektrycznych zatwierdzonych przez osobę ze świadectwem kwalifikacji w zakresie Dozoru (wraz z kopią świadectwa)". Zgodnie z z § 13. pkt 3. tego rozporządzenia pomiary elektryczne stacji ładowania samochodów elektrycznych powinny obejmować co najmniej: Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych oraz - w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych - przewodów czynnych. Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego. Pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Obecnie w sieci zasilającej ładowarki EVSE jest obowiązek stosowania wyłącznika różnicowoprądowego typu B o prądzie różnicowym IΔ(n) >/=6[mA], ochrony przeciwprzepięciowej oraz filtrów przeciwzakłóceniowych. Wyniki badań muszą być zgodne z normą PN-HD 60364-4-41 oraz normą PN-EN 61851-1. 

Przeglądy nadziemnych instalacji fotowoltaicznych. Wykonujemy podstawowe próby instalacji fotowoltaicznych o mocy do kilkunastu kW zgodnie z PN-EN 62446-1. Realizujemy przeglądy systemów nadziemnych lub na dachach, na których jest dostęp do paneli słonecznych. Zakres pomiarów obejmuje:  sprawdzenie polaryzacji łańcuchów paneli, pomiar ciągłości przewodów ochronnych PE,  pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar napięć Voc i prądów zwarcia Isc poszczególny chłańcuchów w modułach. Badania ochronne wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 60364-6. Pomiary odgromowe, uziemienie zgodnie PN-EN 62305. Wartość rezystancji uziemienia musi być mniejsza od 10 [Ω]. Pomiar wykonuje się metodą kompensacyjną z użyciem 2 uziomów pomocniczych. Badanie ciągłości przewodów ochronnych wykonuje się zgodnie z normą prądem +/- 200 [mA]. Badanie rezystancji izolacji RISO oraz prądu zwarcia ISC  paneli przeprowadza się przy zwartych łańcuchach poszczególnych stringów. Odpowiednio napięcie bez obciążenia VOC bada się przy otwartym obwodzie stringów bez obciążenia. Wyniki pomiarów muszą pokrywać się z danymi technicznymi paneli oraz spełniać warunki normy podanej na wstępie. Zaleca się także przeprowadzenie badań warystorów przeciwprzepięciowych instalacji po stronie AC oraz DC.

Próby zadziałania p/pożarowego odłączania budynków. Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dotyczy budynków, które mają kubaturę większą niż 1000 [m3] lub zawierają strefy będące zagrożone wybuchem. Określa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w którym ujęte zostały wymagane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Odłączanie p/pożarowe realizuje się za pomocą wyłączników DPX lub FRX z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym sterowanym z czerwonego przycisku "pożar" typu ROP. System odłączania napięcia w razie pożaru wymaga okresowych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenia protokołu.

 Filmy  Protokół z pomiarów  Uprawnienia