Zadzwoń do nas
Wyszukiwarka

Subskrypcja:

Płatność i wysyłka:
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 3Ogółem: 945868

Pomiary instalacji

  Teoria przeglądów instalacji. 

Testy instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Instalacja musi posiadać wymaganą impedancję pętli zwarcia Zs lub rezystancję uziemienia Ra, zapewniającą dla U0=230[V] wyłączenie sieci w stanie awaryjnym w czasie 0,4[s] (0,2[s]) lub obniżającą bezpieczne napięcie dotykowe ULw stanie awaryjnym do 50[V] lub 25[V] w warunkach zawilgocenia. Impedancja pętli zwarciowej Zs musi być mniejsza lub równa od stosunku U0/Ia, gdzie prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie Ia jest równy iloczynowi współczynnika charakterystyki bezpiecznika k x prąd bezpiecznika Ib, natomiast U0 jest to spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi. W instalacji musi być zachowana zgodna z normami rezystancja izolacji obwodów Riso L-N do PE i być większa od 1[MΩ] lub 0,5[MΩ] dla SELV i PELV. Jako ochronę uzupełniającą stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, których prąd wyłączenia zawiera się w granicach od 0,5 do 1 x IΔ(n) przy  IΔ(n)=30[mA]. Wypadkowa rezystancja uziemień roboczych punktu neutralnego sieci w układzie TN, w promieniu 200[m] od punktu uziemienia stacji transformatorowej, nie powinna przekraczać 5[Ω] a poszczególnych uziomów 30[Ω].  W układzie TT rezystancja uziomu RA musi być mniejsza lub równa od stosunku UL/Ia lub U0/Ia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych RCD, gdzie Ia=5xIΔ(n). Dla układu IT przy pojedynczym doziemieniu iloczyn  RA x Id musi być mniejszy od 50[V] lub 120[V] dla DC. Jeżeli w instalacji zastosowano warystory przeciwprzepięciowe wartość rezystancji uziemienie nie może być wyższa niż RA<10[Ω], jeżeli nie ma SPD RA<30[Ω] lub zgodnie z wymiarami uziomów co podaje norma instalacji odgromowych LPS. Ważnym aspektem są także obciążalność długotrwała przewodów, równomierność obciążenia, współczynnik jednoczesności oraz procentowy spadek napięcia ΔU(%) który nie powinien przekraczać 4% (w przemyśle 5%). Rezystancja przewodów ochronnych R instalacji ekwipotencjalizacyjnej  musi być mniejsza od ilorazu U0/Ia, gdzie U0 spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi a Ia prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie. 

Testy odgromowe i ekwipotencjalizacyjne.

Badanie rezystancji ekwipotencjalizacji wykonuje się napięciem stałym 4-24[V] stosując pomiar dwukierunkowy +/- prądem 200[mA]. Ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja odgromowa LPS, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Potwierdza się to wykonując pomiary elektryczne takiej instalacji. Badana jest prądem dwukierunkowym +/-200mA ciągłość części nadziemnej i podziemnej. Rezystancja uziomów musi być niższa od 10[Ω] dla klasy I, II, II i IV LPS oraz rezystywności gruntu ρ 500[Ω/m].  Dopuszcza się większą rezystancję uziomów LPS, jeżeli jest zachowana długość uziomu klasy A zgodnie z rysunkiem nr. 3 normy PN-EN 62305-3. Parametry te są zmienne w zależności od klasy LPS I, II, III, IV oraz rodzajów i rezystywności gruntów σ. Wykonujemy badania rezystancji uziemień nadziemnych butli gazu płynnego LPG. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 7[Ω] natomiast rezystancja elektrostatyczna węża paliwowego nie może być niższa niż 1[MΩ].

Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów.

Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekty muszą być wyposażone w urządzenia ochrony p/przepięciowej. Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 określa się 4 kategorie ochronne. Kategoria IV (dawniej A) zabezpiecza urządzenia wytrzymujące napięcie 6[kV], kategoria III (B), gdzie montuje się ochronniki typu T1 zabezpiecza urządzenie wytrzymujące do 4[kV], kategoria II (C), gdzie montuje się ochronniki typu T2 zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 2,5[kV] i kategoria I (D) gdzie montuje się ochronniki typu T3, zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 1,5[kV]. Strefa T1 znajduje się w rozdzielnicy przyłączowej obiektu, strrefa T2 w rozdzielnicy głównej lub podziałowej, strefa T3 przy urządzeniu odbiorczym. Według normy PN - EN 61643-11 ograniczniki T1 – badane są według próby klasy I udarami o określonej wartości szczytowej Iimp, ładunku Q i energii właściwej W/R udar Iimp 10/350 µs, ograniczniki T2 – badane są według próby klasy II udarami o kształcie 8/20 µs i wartości szczytowej In i Imax, ograniczniki T3 – badane według próby klasy III udarami kombinowanymi napięciowo prądowymi, napięcie obwodu otwartego generatora Uoc 1,2/50 µs, prąd zwarcia ICW 8/20 µs. Podczas przeglądu elektrycznego stwierdza się montaż ochronników oraz bada się napięcie UAC, które nie może być wyższe niż podane na warystorze. Sieć energetyczna musi być wyposażona w iskierniki kategorii IV (A). 

Próby natężenia oświetlenia.

Instalacja oświetleniowa musi zapewnić stosowne średnie natężenie oświetlenia Eśr w zależności o prac wykonywanych w pomieszczeniu lub na płaszczyźnie zadania. Przykładowo, prace biurowe Eśr>500[lx], korytarze Eśr>100[lx], schody Eśr>150[lx]. Oprawy oświetleniowe muszą zapewniać odpowiednie parametry równomierności oświetlenia δ oraz olśnienia przykrego UGR. Ważna jest także kwestia barwy światła zastosowanych źródeł. Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach o powierzchni ponad 2000m2, budynkach kinowych, teatralnych oraz mieszczących jednorazowo ponad 200 osób należy stosować ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne należy stosować w budynkach w których zanik oświetlenia może wywołać negatywne skutki. Awaryjna instalacja oświetleniowa musi zapewnić 90% natężenia oświetlenia zapasowego w czasie nie krótszym od 1[h].  Awaryjna instalacja ewakuacyjna musi zapewnić natężenie większe od 1[lx] w stosownym czasie świecenia. Stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego nie może być większy od 40:1. Lampy muszą posiadać stosowne piktogramy określające kierunek ewakuacji. 

Próby mocy, prądów i cosφ. 

W obwodach elektrycznych prądu przemiennego występują trzy rodzaje mocy, czynna P, bierna Q, i pozorna S. Moc czynna wydziela się na części rezystancyjnej obwodu i jest wartością oddawaną na przykład przez silnik na wale napędowym pomniejszoną o sprawność maszyny elektrycznej. Moc bierna wydziela się na indukcyjności lub pojemności obwodu i jest szkodliwa dla systemu energetycznego. Powoduje grzanie się oprzewodowania i wyłączanie zabezpieczeń. Moc bierna posiada prostopadły wektor do mocy czynnej, a moc bierna pojemnościowa odwrotny wektor do mocy biernej indukcyjnej. Między końcem wektora mocy czynnej a mocy biernej powstaje wektor mocy pozornej tworząc trójkąt mocy z kątem φ. Cosinus tego kąta jest określany jako współczynnik mocy cos(φ). Zakłady energetyczne dla uproszczenia podają z kolei tangensφ, tg(φ). Zazwyczaj energetyka wymaga aby cos(φ) był większy od 0,9 lub tg(φ) był mniejszy od 0,4. Powyższa sytuacja wynika z faktu, że na pojemności - kondensatorze prąd wyprzedza się w stosunku do napięcia o kąt 90 [o], natomiast na indukcyjności - cewce prąd opóźnia się względem napięcia o kąt 90 [o]. Wspomniany wcześniej trójkąt napięć wiruje w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara z prędkością obrotową 50 obrotów na sekundę dając częstotliwość sieciową 50[Hz]. W układzie trójfazowym wirują trzy trójkąty mocy, napięć i prądów przesunięte względem siebie o kąt 120 [o]. Napięcia te podane na silnik powodują powstanie wirującego pola elektromagnetycznego, które przekłada się na ruch obrotowy, pomniejszony o poślizg silnika asynchronicznego. Dla zmniejszenia szkodliwej mocy biernej indukcyjnej podłącza się kondensatory kompensacji mocy. Zakład nasz wykonuje badania  mocy, prądów, napięć oraz cos(φ).

Próby zadziałania p/pożarowego odłączania budynków.

Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dotyczy budynków, które mają kubaturę większą niż 1000 [m3] lub zawierają strefy będące zagrożone wybuchem. Określa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w którym ujęte zostały wymagane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Odłączanie p/pożarowe realizuje się za pomocą wyłączników DPX lub FRX z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym sterowanym z czerwonego przycisku "pożar" typu ROP. System odłączania napięcia w razie pożaru wymaga okresowych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenia protokołu.

Pomiary instalacji - Galeria 4

Eurotest XD

Eurotest XD

Eurotest AT

Eurotest AT

Eurotest 61557

Eurotest 61557