Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Deklaracje WE. Uprawnienia SEP i PIIB

Firma przyjazna środowisku. Pb - Free.

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 23Ogółem: 52079

Laboratorium pomiarów

Na terenie Warszawy i okolic lub wysyłkowo wykonujemy: 

-pomiary oscyloskopowe w zakresie DC-25[MHz],
-radiową analizę widma częstotliwości 0,15-1[GHz],
-okresowe 5 letnie kontrole stanu instalacji elektrycznych,
-okresowe 4 letnie kontrole instalacji odgromowych LPS,
-pomiary natężenia oświetlenia obiektów w punktach siatki,
-badania oświetlenia miejsc pracy w polu zadania i otoczenia,
-kosztorysowanie KNR, KNNR, KNP, KNR-AT Norma i Koma,
-oświadczenia normatywne elektryka o wykonaniu robót,
-usługi kierownika robót elektrycznych i inspektora nadzoru,
-konsulting, budowlane instalacje elektryczne i sterownicze n.n,

 

Konieczność wykonywania badań instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych regulowana jest ustawą Prawo Budowlane (Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332). Wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia nakazują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Kosztorysowanie mocuje prawnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r., poz.1389). Pracę inspektora nadzoru i kierownika robót Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072). Prosimy kliknąć aby zobaczyć:
 

 

Nasze prawnienia zawodowe są tutaj:   Dokumenty należy odczytywać: