Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 1Ogółem: 45057

Pomiary

Na terenie Warszawy i okolic a niekiedy dalej wykonujemy:

-pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji nn,                 
-okresowe 5 letnie kontrole stanu instalacji elektrycznych,
-okresowe 4 letnie kontrole instalacji odgromowych LPS,
-pomiary natężenia oświetlenia obiektów w punktach siatki,
-badania oświetlenia miejsc pracy w polu zadania i otoczenia,
-pomiary elektronarzędzi, spawarek, zgrzewarek i rusztowań,
-nadzorowanie inwestorskie, usługi kierownika robót,
-kosztorysowanie KNR, KNNR, KNP, KNR-AT Norma i Koma,
-oświadczenia normatywne elektryka o wykonaniu robót,
 

Zakres badań obejmuje pomiary: -impedancji Z[Ω], rezystancji R[Ω] i reaktancji X[Ω] pętli zwarcia, - rezystancji R[MΩ] izolacji obwodów oraz prądów wyłączenia Δ(I)[ms] wyłączników przeciwporażeniowych RCD,- czasów wyłączeniowych t[ms] oraz prądów zwarciowych skutecznych Isc[A/kA], - rezystancji 1[Ω] połączeń ekwipotencjalizacyjnych, - napięcia zenera warystorów przeciwprzepięciowych Vn(dc) U(ac), rezystancji R[Ω] uziomów odgromowych i roboczych, - natężenia oświetlenia δ[lx] punktów siatki pomiarowej i pola zadania, -stosunku 40:1 oświetlenia ewakuacyjnego, spadku δ[%] oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w czasie t[h]. Usługa wykonywana jest zgodnie z wg. PN-IEC61557, PN-HD 60364, PN-EN 12646-1, IEC-947, PN-EN 62305 oraz norm pokrewnych. Kosztorysy sporządzamy na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z 18 maja 2004r. Niedrogo, pomiary 7-12zł/pomiar - w zależności od ilości. Kosztorysy, wycena z pdf lub ath 4-6zł/rekord, kosztorysy z obmiarem na budowie 8-15zł/rekord. 

Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych wynika z normy PN-HD 60364, z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.). Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836. 

Pomiary wykonujemy aparatami Metrel, GWinstek, Uni-T i Atten.

Kosztorysy na oprogramowaniu Norma oraz Koma.

Oprogramowanie projektowe.

 Wystawiamy oświadczenia elektryka o zakończeniu instalacji zgodnie z normami.