Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 66Ogółem: 35756

Pomiary i kosztorysy

Spółka AVO technika wykonuje: 

-pomiary impedancji pętli zwarciowych,
-pomiary rezystancji izolacji obwodów,
-pomiary rezystancji silników elektrycznych,
-badania rezystancji uziomów i odgromówek,
-badania natężenia oświetlenia pomieszczeń,
-badania oświetlenia stanowisk pracy,
-usługi kierownika robót / inspektora nadzoru,
-zdawanie robót elektrycznych do pinb,
-kosztorysy elektryczne Norma, knr, knnr,
-kosztorysy ofertowe i powykonawcze,
-rozdzielnice energetyczne n.n.
-szafki sterownicze programowalne plc,
-zestawy medialne lan, cctv, audio,
 

Pacownicy posiadają uprawnienia elektryczne pomiarowe SEP oraz PIIB inspektora nadzoru robót elektrycznych. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dysponujemy uprawnieniami budowlanymi z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej do 1 miliona złotych. Gwarantujemy wystawienie oświadczenia do PINB o zakończeniu prac elektrycznych zgodnie z obowiązującymi normami. Zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy ubezpieczeni do 50 tysięcy złotych od uszkodzeń sprzętów i obiektów u klenta w T.U.  S.A.

Pomiary elektryczne wykonujemy na bieżąco certyfikowaną aparaturą pomiarową zgodnie z IEC-61557. Pomiary elektryczne ochronne wykonujemy na podstawie normy PN-HD 60364-6-61. Orzecznictwo na podstawie: -dla ochrony przeciwporażeniowej, norma PN-HD 60364-4-41, -ochrony odgromowej i ekwipotencjalizacyjnej, norma PN-EN 62305, PN-HD 60364-5-534, -dla instalacji oświetleniowych, norma PN-EN 12646-1, PN-EN 1838. Kosztorysy wykonujemy na oprogramowaniu Norma lub Koma. Wyceny zgodne z katalogami nakładów rzeczowych KNR, KNNR, KNP, KSNR i podobnymi. Wyceny materiałów wg. cen Sekocenbud oraz rynkowych. Usługa wykonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozdzielnice energetyczne oraz szafki sterownicze wykonujemy zgodnie z PN-EN 61439, IEC 60947, PN-EN 61558. Dla rozdzielnic wystawiamy deklaracje WE zgodności z normami oraz protokoły z badań zgodnie z PN-HD 60364.

Nasze uprawnienia zawodowe są tu:   Do odczytania prosimy pobrać:   

Prace kosztorysowo-pomiarowe ze względu na niską cenę wykonujemy bez odpowiedzialności materialnej. 

Więcej informacji podajemy na rudnicki.avo@outlook.com