Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary instalacji elektrycznych dla firm.

Cena:12.30
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Cena za 1 dowolny pomiar. Ilość pomiarów oblicza się dodając wszystkie gniazdka oraz czterokrotność wyłączników w rozdzielnicy. Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze instalacji n.n. oraz badania okresowe 5 letnie. Obowiązek wykonywania pomiarów elektrycznych wynika z normy PN-HD 60364, z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity - Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.). Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836. Brak pomiarów elektrycznych pociąga za sobą określone ustawami konsekwencje prawne oraz finansowe a także naraża zasób ludzki na porażenie prądem elektrycznym. Brak badań elektrycznych może przyczynić się do powstania pożaru w obiekcie. Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

 

Zakres wykonywanych badań:

-pomiary impedancji lub rezystancji pętli zwarciowych Zs[Ω],

-badania rezystancji izolacji obwodów Riso[MΩ],

-pomiary prądów różnicowych wyłączników przeciwporażeniowych IΔn[mA],

-sprawdzenie rezystancji uziomów głównych i pomocniczych Rpe[Ω],

-pomiary skutecznych prądów zwarciowych w sieci Isc[A],

-wyznaczenie czasów wyłączeniowych tw[ms],

-pomiar napięcia zenera warystorów przeciwprzepięciowych Uac[V],

-pomiar ciągłości ekwipotencjalizacji Rgsu[Ω],

-badanie rezystancji uziemienia rozdzielnicy Rpe[Ω],

 

Zalecane terminy pomiarów elektrycznych:

Rodzaj pomieszczenia

Okres czasu pomiędzy pomiarami

Rezystancja izolacji

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania

-O wyziewach żrących

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

-Zagrożone wybuchem

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

-Otwarta przestrzeń

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

-Bardzo wilgotne (ok. 100%) oraz przejściowo wilgotne (75-100%)

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

-Gorące (temperatura powietrza >35°C)

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

-Zagrożone pożarem

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

-Zaliczone do kategorii zagrożenia ZLI, ZLII, ZLIII

Nie rzadziej niż 1 raz/rok

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

-Zapylone

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

-Pozostałe nie wymienione powyżej

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

Nie rzadziej niż 1 raz/5 lat

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: