Wyszukiwarka
Uprawnienia i certyfikaty

         

Ilość gości, wizyt:
Dziś: 0Ogółem: 40083

Pomiary instalacji odgromowych

Cena:123.00
Czas realizacji +
dni robocze.
Zamówienie

Wykonujemy pomiary elektryczne odbiorcze instalacji LPS oraz badania okresowe 4 letnie. Obowiązek wykonywania pomiarów odgromowych obiektów wynika z normy PN-EN 62305, z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity - Dz.U. nr 207 z 2006 r .nr 156, poz. 1118 (z poźn.zm.). Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 3A48 (z poźn.zm.). Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836. Brak pomiarów odgromowych pociąga za sobą określone ustawami konsekwencje prawne oraz finansowe a także naraża zasób ludzki na porażenie prądem elektrycznym. Brak badań odgromowych może przyczynić się do powstania pożaru w obiekcie. Nasze protokoły uznawane są przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego oraz przez Państwową Straż Pożarną.

 

Zakres usługi:

-pomiary rezystancji uziomów Ruz[Ω],

-badania ciągłości części nadziemnej [Ω],

-pomiary ciągłości otoku, jeżeli istnieje [Ω],

-sprawdzenie rezystancji całego systemu Rlps[Ω],

-pomiary warystorów w rozdzielnicy głównej Uac[V],

-sporządzenie rysunków,

 

Terminy badań instalacji odgromowej:

-przegląd odbiorczy, po wykonaniu lub modernizacji LPS,

-przeglądy okresowe – nie rzadziej niż raz na 4 lata,

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Twoje pytanie:
Oceń opis tego produktu: