Strona główna
Wyszukiwarka

Subskrypcja, zniżki i nowości:

Realizujemy płatności i wysyłki:
  • U klienta
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Jak wycenić prace

Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 126Ogółem: 930865

Przeglądy urządzeń elektrotechnicznych

  Próby natężenia oświetlenia.

 

Instalacja oświetleniowa musi zapewnić stosowne średnie natężenie oświetlenia Eśr w zależności o prac wykonywanych w pomieszczeniu lub na płaszczyźnie zadania. Przykładowo, prace biurowe Eśr>500[lx], korytarze Eśr>100[lx], schody Eśr>150[lx]. Oprawy oświetleniowe muszą zapewniać odpowiednie parametry równomierności oświetlenia δ oraz olśnienia przykrego UGR. Ważna jest także kwestia barwy światła zastosowanych źródeł. Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w budynkach o powierzchni ponad 2000m2, budynkach kinowych, teatralnych oraz mieszczących jednorazowo ponad 200 osób należy stosować ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne należy stosować w budynkach w których zanik oświetlenia może wywołać negatywne skutki. Awaryjna instalacja oświetleniowa musi zapewnić 90% natężenia oświetlenia zapasowego w czasie nie krótszym od 1[h].  Awaryjna instalacja ewakuacyjna musi zapewnić natężenie większe od 1[lx] w stosownym czasie świecenia. Stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego nie może być większy od 40:1. Lampy muszą posiadać stosowne piktogramy określające kierunek ewakuacji. 

 

Próby mocy, prądów i cosφ. 

W obwodach elektrycznych prądu przemiennego występują trzy rodzaje mocy, czynna P, bierna Q, i pozorna S. Moc czynna wydziela się na części rezystancyjnej obwodu i jest wartością oddawaną na przykład przez silnik na wale napędowym pomniejszoną o sprawność maszyny elektrycznej. Moc bierna wydziela się na indukcyjności lub pojemności obwodu i jest szkodliwa dla systemu energetycznego. Powoduje grzanie się oprzewodowania i wyłączanie zabezpieczeń. Moc bierna posiada prostopadły wektor do mocy czynnej, a moc bierna pojemnościowa odwrotny wektor do mocy biernej indukcyjnej. Między końcem wektora mocy czynnej a mocy biernej powstaje wektor mocy pozornej tworząc trójkąt mocy z kątem φ. Cosinus tego kąta jest określany jako współczynnik mocy cos(φ). Zakłady energetyczne dla uproszczenia podają z kolei tangensφ, tg(φ). Zazwyczaj energetyka wymaga aby cos(φ) był większy od 0,9 lub tg(φ) był mniejszy od 0,4. Powyższa sytuacja wynika z faktu, że na pojemności - kondensatorze prąd wyprzedza się w stosunku do napięcia o kąt 90 [o], natomiast na indukcyjności - cewce prąd opóźnia się względem napięcia o kąt 90 [o]. Wspomniany wcześniej trójkąt napięć wiruje w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara z prędkością obrotową 50 obrotów na sekundę dając częstotliwość sieciową 50[Hz]. W układzie trójfazowym wirują trzy trójkąty mocy, napięć i prądów przesunięte względem siebie o kąt 120 [o]. Napięcia te podane na silnik powodują powstanie wirującego pola elektromagnetycznego, które przekłada się na ruch obrotowy, pomniejszony o poślizg silnika asynchronicznego. Dla zmniejszenia szkodliwej mocy biernej indukcyjnej podłącza się kondensatory kompensacji mocy. Zakład nasz wykonuje badania  mocy, prądów, napięć oraz cos(φ).

 

Próby zadziałania p/pożarowego odłączania budynków.

Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dotyczy budynków, które mają kubaturę większą niż 1000 [m3] lub zawierają strefy będące zagrożone wybuchem. Określa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w którym ujęte zostały wymagane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Odłączanie p/pożarowe realizuje się za pomocą wyłączników DPX lub FRX z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym sterowanym z czerwonego przycisku "pożar" typu ROP. System odłączania napięcia w razie pożaru wymaga okresowych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenia protokołu.

 

Wizualizacja termowizyjna instalacji i maszyn elektrycznych.

Termowizyjne badania instalacji wykonujemy kamerą pracującą w paśmie światła podczerwonego. Oględziny w podczerwieni ujawniają miejsca przegrzewania się rozłączników, wyłączników, rozet oraz listew połączeniowych. Badanie wykonuje się przy standardowym obciążeniu instalacji elektrycznej. Pomiary tego typu mają za zadanie ujawnienie "luźnych" połączeń w instalacji elektrycznej, które mogłyby być przyczyną powstania pożaru. Badania termowizyjne przeprowadzamy także dla pneli słonecznych instalacji fotowoltaicznych. Badanie ma na celu ujawnienie przegrzewających się sektorów, które mogą być przyczyną powstania pożaru.

 

Próby działania ochrony p/porażeniowej ręcznych narzędzi elektrycznych.

Wymagania dla badań typu elektronarzędzi zawiera norma PN-EN 50144-1. Rezystancja izolacji między przewodem fazowym a korpusem lub „sztucznym korpusem pomiarowym” musi zawierać się w granicach od 2 do 7[MΩ] w zależności od klasy ochronności. Dla narzędzi pracujących w I klasie ochronności mierzy się rezystancje przewodu ochronnego prądem 25[A], która powinna być mniejsza od 0,1[Ω] przy długości przewodu zasilającego o długości do 5[m]. Wykonuje się także oględziny wewnętrzne oraz próby działania elektronarzędzia.

 

Próby działania ładowarek samochodów elektrycznych EVSE.

Badania stacji ładowania aut elektrycznych przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego UDT. Do wniosku o przeprowadzenie badań wstępnych należy zgodnie z § 20. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dołączyć: m/in. zgodnie z p-5 "Protokoły pomiarów elektrycznych zatwierdzonych przez osobę ze świadectwem kwalifikacji w zakresie Dozoru (wraz z kopią świadectwa)". Zgodnie z z § 13. pkt 3. tego rozporządzenia pomiary elektryczne stacji ładowania samochodów elektrycznych powinny obejmować co najmniej: Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych oraz - w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych - przewodów czynnych. Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego. Pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Obecnie w sieci zasilającej ładowarki EVSE jest obowiązek stosowania wyłącznika różnicowoprądowego typu B o prądzie różnicowym IΔ(n) >/=6[mA], ochrony przeciwprzepięciowej oraz filtrów przeciwzakłóceniowych. Wyniki badań muszą być zgodne z normą PN-HD 60364-4-41 oraz normą PN-EN 61851-1.

 

Dysponujemy szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przeglądów elektrycznych.