Zadzwoń do nas
Wyszukiwarka

Subskrypcja:

Płatność i wysyłka:
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • U klienta
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 75Ogółem: 966733

Przeglądy urządzeń

  Zapraszamy gwarantując satysfakcję.

Przeglądy i pomiary. Testy instalacji elektrycznych. 5 Lat gwarancji do wszystkich urzędów. Pomiary instalacji wykonujemy na bieżąco wzorcowanymi miernikami typu Eurotest firmy Metrel. W instalacji sprawdzamy wszystkie gniazda i obwody. Sporządzamy tabele pomiarowe oraz rysunki rozdzielnic i pomieszczeń. Każde gniazdko i urządzenie posiada swój rekord w protokole. Protokół zawiera kilkadziesiąt stronic z tabelami wynikowymi, przeliczeniami i godziną każdego pomiaru, którą podaje przyrząd. Dokładny czas pomiaru jest podstawą wiarygodności wykonania badań przy wypłacie odszkodowania.

 Filmy  Protokół z pomiarów  Wallboxy-evse  Uprawnienia 

Pomiary silników i transformatorów. Próby rezystancji silników o napięciu znamionowym do 1000[V] bada się napięciem 500[V] w temperaturze 75[0C]. Jeżeli temperatura jest mniejsza rezystancje uzwojeń zmniejsza się o współczynnik temperaturowy kt który podany jest w normie. Norma PN-E-04700 podaje, że wartość rezystancji izolacji zmierzona w temperaturze 75 C nie powinna być mniejsza niż wartość wynikająca ze wzoru Riz75=U/(100+10xS), gdzie U – napięcie znamionowe w [V] a S – moc pozorna w [MVA]. Współczynnik absorpcji DAR jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 60 sek. od momentu rozpoczęcia pomiarów (R60) do rezystancji zmierzonej po 15 sek. (R15). Stosunek ten nie powinien być mniejszy niż 1,5 – w temperaturze 20[oC], 1,4 – w temperaturze 40[oC], 1,3 – w temperaturze 60[oC]. Współczynnik polaryzacji PI jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 10 min. (R600) do rezystancji zmierzonej po 1 min. (R60). Wskaźnik polaryzacji PI (R600/R60) może być uznany za pozytywny, jeżeli uzyskane wartości wynoszą minimum 1,5 – dla uzwojeń klasy A, 2,0 – dla uzwojeń klasy B, 2,0 – dla uzwojeń klasy F, 2,0 – dla uzwojeń klasy H. Ponadto badaniu podlegają rezystancje cewek poszczególnych faz, gdzie różnica nie może przekroczyć 2[%] oraz prądy pobierane na biegu jałowym i przy obciążeniu. Badaniu podlega także moc pobierana przez silnik oraz jej współczynnik cos(φ). Transformatory elektryczne niskich napięć bada się na podstawie normy PN-EN IEC 61558. Zakres obejmuje sprawdzenie rezystancji izolacji uzwojeń R60, R600, współczynnika PI oraz DAR. Pomiary rezystancji poszczególnych cewek, przekładni transformatora, napięć UPRI oraz USEC oraz impedancji pętli zwarcia uzwojenia wtórnego w odniesieniu do zastosowanych zabezpieczeń.

Próby EVSE ładowarek samochodowych wallbox. Badania stacji ładowania aut elektrycznych przeprowadza Urząd Dozoru Technicznego UDT. Do wniosku o przeprowadzenie badań wstępnych należy zgodnie z § 20. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dołączyć: m/in. zgodnie z p-5 "Protokoły pomiarów elektrycznych zatwierdzonych przez osobę ze świadectwem kwalifikacji w zakresie Dozoru (wraz z kopią świadectwa)". Zgodnie z z § 13. pkt 3. tego rozporządzenia pomiary elektryczne stacji ładowania samochodów elektrycznych powinny obejmować co najmniej: Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych oraz - w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych - przewodów czynnych. Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego. Pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Obecnie w sieci zasilającej ładowarki EVSE jest obowiązek stosowania wyłącznika różnicowoprądowego typu B o prądzie różnicowym IΔ(n) >/=6[mA], ochrony przeciwprzepięciowej oraz filtrów przeciwzakłóceniowych. Wyniki badań muszą być zgodne z normą PN-HD 60364-4-41 oraz normą PN-EN 61851-1. 

Próby natężenia oświetlenia. Instalacja oświetleniowa musi zapewnić stosowne średnie natężenie oświetlenia Eśr w zależności o prac wykonywanych w pomieszczeniu lub na płaszczyźnie zadania. Przykładowo, prace biurowe Eśr>500[lx], korytarze Eśr>100[lx], schody Eśr>150[lx]. Oprawy oświetleniowe muszą zapewniać odpowiednie parametry równomierności oświetlenia δ Uo oraz olśnienia przykrego UGR. Pomieszczenie dzieli się siatką prostokątną. Wymiar boku tej siatki może wynosić maksymalnie p = 0,2*5log10(d) d = większa długość pomieszczenia. Przy czym nie więcej niż 10[m]. Pomiary wykonuję się w środku oczek siatki. Wiąże się to z wykonaniem od 60 do 100 pomiarów w 1 pomieszczeniu, wyliczeniu średniej oraz równomierności. W budynkach o powierzchni ponad 2000m2, budynkach kinowych, teatralnych oraz mieszczących jednorazowo ponad 200 osób należy stosować ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne należy stosować w budynkach w których zanik oświetlenia może wywołać negatywne skutki. Awaryjna instalacja oświetleniowa musi zapewnić 90% natężenia oświetlenia zapasowego w czasie nie krótszym od 1[h].  Awaryjna instalacja ewakuacyjna musi zapewnić natężenie większe od 1[lx] w stosownym czasie świecenia. Stosunek natężenia minimalnego do maksymalnego nie może być większy od 40:1. Lampy muszą posiadać stosowne piktogramy określające kierunek ewakuacji. Badania oświetlenia opiniuje się na podstawie normy PN-EN 12464-1, oświetlenie miejsc pracy w terenie na podstawie normy PN-EN 12464-2 a oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na podstawie normy PN-EN1838.

Uprawnienia   Członkowstwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa  Aparatura  Zapraszam 

Sortuj wg: