Strona główna
Wyszukiwarka

Subskrypcja, zniżki i nowości:

Realizujemy płatności i wysyłki:
  • U klienta
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Jak wycenić prace

Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 124Ogółem: 930863

Przeglądy instalacji elektrycznych

   Testy instalacji elektrycznych.

 

Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Instalacja musi posiadać wymaganą impedancję pętli zwarcia Zs lub rezystancję uziemienia Ra, zapewniającą dla U0=230[V] wyłączenie sieci w stanie awaryjnym w czasie 0,4[s] (0,2[s]) lub obniżającą bezpieczne napięcie dotykowe ULw stanie awaryjnym do 50[V] lub 25[V] w warunkach zawilgocenia. Impedancja pętli zwarciowej Zs musi być mniejsza lub równa od stosunku U0/Ia, gdzie prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie Ia jest równy iloczynowi współczynnika charakterystyki bezpiecznika k x prąd bezpiecznika Ib, natomiast U0 jest to spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi. W instalacji musi być zachowana zgodna z normami rezystancja izolacji obwodów Riso L-N do PE i być większa od 1[MΩ] lub 0,5[MΩ] dla SELV i PELV. Jako ochronę uzupełniającą stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, których prąd wyłączenia zawiera się w granicach od 0,5 do 1 x IΔ(n) przy  IΔ(n)=30[mA]. Wypadkowa rezystancja uziemień roboczych punktu neutralnego sieci w układzie TN, w promieniu 200[m] od punktu uziemienia stacji transformatorowej, nie powinna przekraczać 5[Ω] a poszczególnych uziomów 30[Ω].  W układzie TT rezystancja uziomu RA musi być mniejsza lub równa od stosunku UL/Ia lub U0/Ia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych RCD, gdzie Ia=5xIΔ(n). Dla układu IT przy pojedynczym doziemieniu iloczyn  RA x Id musi być mniejszy od 50[V] lub 120[V] dla DC. Jeżeli w instalacji zastosowano warystory przeciwprzepięciowe wartość rezystancji uziemienie nie może być wyższa niż RA<10[Ω], jeżeli nie ma SPD RA<30[Ω] lub zgodnie z wymiarami uziomów co podaje norma instalacji odgromowych LPS. Ważnym aspektem są także obciążalność długotrwała przewodów, równomierność obciążenia, współczynnik jednoczesności oraz procentowy spadek napięcia ΔU(%) który nie powinien przekraczać 4% (w przemyśle 5%). Rezystancja przewodów ochronnych R instalacji ekwipotencjalizacyjnej  musi być mniejsza od ilorazu U0/Ia, gdzie U0 spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi a Ia prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie. 

 

Testy odgromowe i ekwipotencjalizacyjne.

Badanie rezystancji ekwipotencjalizacji wykonuje się napięciem stałym 4-24[V] stosując pomiar dwukierunkowy +/- prądem 200[mA]. Ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja odgromowa LPS, która musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Potwierdza się to wykonując pomiary elektryczne takiej instalacji. Badana jest prądem dwukierunkowym +/-200mA ciągłość części nadziemnej i podziemnej. Rezystancja uziomów musi być niższa od 10[Ω] dla klasy I, II, II i IV LPS oraz rezystywności gruntu ρ 500[Ω/m].  Parametry te są zmienne w zależności od klasy LPS I, II, III, IV oraz rodzajów i rezystywności gruntów σ. Wykonujemy badania rezystancji uziemień nadziemnych butli gazu płynnego LPG. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 7[Ω] natomiast rezystancja elektrostatyczna węża paliwowego nie może być niższa niż 1[MΩ].

 

Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów.

Zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekty muszą być wyposażone w urządzenia ochrony p/przepięciowej. Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 określa się 4 kategorie ochronne. Kategoria IV (dawniej A) zabezpiecza urządzenia wytrzymujące napięcie 6[kV], kategoria III (B), gdzie montuje się ochronniki typu T1 zabezpiecza urządzenie wytrzymujące do 4[kV], kategoria II (C), gdzie montuje się ochronniki typu T2 zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 2,5[kV] i kategoria I (D) gdzie montuje się ochronniki typu T3, zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 1,5[kV]. Strefa T1 znajduje się w rozdzielnicy przyłączowej obiektu, strrefa T2 w rozdzielnicy głównej lub podziałowej, strefa T3 przy urządzeniu odbiorczym. Według normy PN - EN 61643-11 ograniczniki T1 – badane są według próby klasy I udarami o określonej wartości szczytowej Iimp, ładunku Q i energii właściwej W/R udar Iimp 10/350 µs, ograniczniki T2 – badane są według próby klasy II udarami o kształcie 8/20 µs i wartości szczytowej In i Imax, ograniczniki T3 – badane według próby klasy III udarami kombinowanymi napięciowo prądowymi, napięcie obwodu otwartego generatora Uoc 1,2/50 µs, prąd zwarcia ICW 8/20 µs. Podczas przeglądu elektrycznego stwierdza się montaż ochronników oraz bada się napięcie UAC, które nie może być wyższe niż podane na warystorze. Sieć energetyczna musi być wyposażona w iskierniki kategorii IV (A). 

 

Próby silników i transformatorów elektrycznych n/n.

Próby rezystancji silników o napięciu znamionowym do 1000[V] bada się napięciem 500[V] w temperaturze 75[0C]. Jeżeli temperatura jest mniejsza rezystancje uzwojeń zmniejsza się o współczynnik temperaturowy kt który podany jest w normie. Norma PN-E-04700 podaje, że wartość rezystancji izolacji zmierzona w temperaturze 75 C nie powinna być mniejsza niż wartość wynikająca ze wzoru Riz75=U/(100+10xS), gdzie U – napięcie znamionowe w [V] a S – moc pozorna w [MVA]. Współczynnik absorpcji DAR jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 60 sek. od momentu rozpoczęcia pomiarów (R60) do rezystancji zmierzonej po 15 sek. (R15). Stosunek ten nie powinien być mniejszy niż 1,5 – w temperaturze 20[oC], 1,4 – w temperaturze 40[oC], 1,3 – w temperaturze 60[oC]. Współczynnik polaryzacji PI jest to stosunek rezystancji izolacji zmierzony po 10 min. (R600) do rezystancji zmierzonej po 1 min. (R60). Wskaźnik polaryzacji PI (R600/R60) może być uznany za pozytywny, jeżeli uzyskane wartości wynoszą minimum 1,5 – dla uzwojeń klasy A, 2,0 – dla uzwojeń klasy B, 2,0 – dla uzwojeń klasy F, 2,0 – dla uzwojeń klasy H. Ponadto badaniu podlegają rezystancje cewek poszczególnych faz, gdzie różnica nie może przekroczyć 2[%] oraz prądy pobierane na biegu jałowym i przy obciążeniu. Badaniu podlega także moc pobierana przez silnik oraz jej współczynnik cos(φ). Transformatory elektryczne niskich napięć bada się na podstawie normy PN-EN IEC 61558. Zakres obejmuje sprawdzenie rezystancji izolacji uzwojeń R60, R600, współczynnika PI oraz DAR. Pomiary rezystancji poszczególnych cewek, przekładni transformatora, napięć UPRI oraz USEC oraz impedancji pętli zwarcia uzwojenia wtórnego w odniesieniu do zastosowanych zabezpieczeń.


Dysponujemy szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przeglądów elektrycznych.