Zadzwoń do nas
Wyszukiwarka

Subskrypcja:

Płatność i wysyłka:
  • Inpost
  • Kurier
  • Export
  • U klienta
  • on - line
  • karta
  • Gotówka
  • Przelew
 
Czy ceny usług są:
Sonda
Ilość gości, wizyt:
Dziś: 76Ogółem: 966734

Przeglądy instalacji

  Zapraszamy gwarantując satysfakcję.

Przeglądy i pomiary. Testy instalacji elektrycznych. 5 Lat gwarancji do wszystkich urzędów. Pomiary instalacji wykonujemy na bieżąco wzorcowanymi miernikami typu Eurotest firmy Metrel. Gwarantujemy jedną cenę w obrębie danego typu badań.  W instalacji sprawdzamy wszystkie gniazda i obwody. Sporządzamy tabele pomiarowe oraz rysunki rozdzielnic i pomieszczeń. Każde gniazdko i urządzenie posiada swój rekord w protokole. Protokół zawiera kilkadziesiąt stronic z tabelami wynikowymi, przeliczeniami i godziną każdego pomiaru, którą podaje przyrząd. Dokładny czas pomiaru jest podstawą wiarygodności wykonania badań przy wypłacie odszkodowania.

 Filmy  Protokół z pomiarów  Wallboxy-evse  Uprawnienia 

Testy instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne niskich napięć (do 1[kV]) wykonuje się w systemach sieciowych TN-C, TN-S, TN-C/S, TT lub IT. Instalacja musi posiadać wymaganą impedancję pętli zwarcia Zs lub rezystancję uziemienia Ra, zapewniającą dla U0=230[V] wyłączenie sieci w stanie awaryjnym w czasie 0,4[s] (0,2[s]) lub obniżającą bezpieczne napięcie dotykowe ULw stanie awaryjnym do 50[V] lub 25[V] w warunkach zawilgocenia. Impedancja pętli zwarciowej Zs musi być mniejsza lub równa od stosunku U0/Ia, gdzie prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie Ia jest równy iloczynowi współczynnika charakterystyki bezpiecznika k x prąd bezpiecznika Ib, natomiast U0 jest to spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi. W instalacji musi być zachowana zgodna z normami rezystancja izolacji obwodów Riso L-N do PE i być większa od 1[MΩ] lub 0,5[MΩ] dla SELV i PELV. Jako ochronę uzupełniającą stosuje się wyłączniki różnicowoprądowe, których prąd wyłączenia zawiera się w granicach od 0,5 do 1 x IΔ(n) przy  IΔ(n)=30[mA]. Wypadkowa rezystancja uziemień roboczych punktu neutralnego sieci w układzie TN, w promieniu 200[m] od punktu uziemienia stacji transformatorowej, nie powinna przekraczać 5[Ω] a poszczególnych uziomów 30[Ω].  W układzie TT rezystancja uziomu RA musi być mniejsza lub równa od stosunku UL/Ia lub U0/Ia przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych RCD, gdzie Ia=5xIΔ(n). Dla układu IT przy pojedynczym doziemieniu iloczyn  RA x Id musi być mniejszy od 50[V] lub 120[V] dla DC. Jeżeli w instalacji zastosowano warystory przeciwprzepięciowe wartość rezystancji uziemienie nie może być wyższa niż RA<10[Ω], jeżeli nie ma SPD RA<30[Ω] lub zgodnie z wymiarami uziomów co podaje norma instalacji odgromowych LPS. Ważnym aspektem są także obciążalność długotrwała przewodów, równomierność obciążenia, współczynnik jednoczesności oraz procentowy spadek napięcia ΔU(%) który nie powinien przekraczać 4% (w przemyśle 5%). Pomiary instalacji wykonuje się miernikami zgodnymi z normą PN-EN 61557. Metody prób określa norma wieloarkuszowa PN-HD 60364 w części 6-61. Warunki dopuszczenia instalacji do użytkowania określa norma PN-HD 60364-4-41.

Instalacje odgromowe i wyrównawcze. Rezystancja przewodów ochronnych R instalacji ekwipotencjalizacyjnej  musi być mniejsza od ilorazu U0/Ia, gdzie U0 spodziewane napięcie dotykowe względem ziemi a Ia prąd zapewniający wyłączenie w odpowiednim czasie. Ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi zapewnia instalacja odgromowa LPS. Instalację taką bada się prądem dwukierunkowym +/-200mA ciągłość części nadziemnej i podziemnej. Rezystancja uziomów musi być niższa od 10[Ω] dla klasy I, II, II i IV LPS oraz rezystywności gruntu ρ 500[Ω/m].  Dopuszcza się większą rezystancję uziomów LPS, jeżeli jest zachowana długość uziomu klasy A zgodnie z rysunkiem nr. 3 normy PN-EN 62305-3. Parametry te są zmienne w zależności od klasy LPS I, II, III, IV oraz rodzajów i rezystywności gruntów σ. Instalacje elektryczne muszą być wyposażone w urządzenia ochrony p/przepięciowej. Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 określa się 4 kategorie ochronne. Kategoria IV (dawniej A) zabezpiecza urządzenia wytrzymujące napięcie 6[kV], kategoria III (B), gdzie montuje się ochronniki typu T1 zabezpiecza urządzenie wytrzymujące do 4[kV], kategoria II (C), gdzie montuje się ochronniki typu T2 zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 2,5[kV] i kategoria I (D) gdzie montuje się ochronniki typu T3, zabezpiecza urządzenia o wytrzymałości do 1,5[kV]. Pomiary odgromowe opiniuje się na podstawie normy PN-EN62305.

Próby zadziałania p/pożarowego odłączania budynków. Obowiązek stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dotyczy budynków, które mają kubaturę większą niż 1000 [m3] lub zawierają strefy będące zagrożone wybuchem. Określa to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku, w którym ujęte zostały wymagane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Odłączanie p/pożarowe realizuje się za pomocą wyłączników DPX lub FRX z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym sterowanym z czerwonego przycisku "pożar" typu ROP. System odłączania napięcia w razie pożaru wymaga okresowych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenia protokołu. Podstawą normatywną jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

Uprawnienia   Członkowstwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa  Aparatura  Zapraszam 

Sortuj wg: